Risker och Komplikationer

Denna information är mycket viktig och varje patient skall läsa och förstå denna information innan ett ingrepp utförs av PPSI. Du kommer att vara tvungen att underteckna en försäkran om att du har läst och förstått denna information.

Varje kirurgiskt ingrepp medför risk och du bör diskutera och förstå de eventuella riskerna och komplikationerna med din plastikkirurg innan operationen. Även om komplikationer hos PPSI är extremt ovanliga så kan det inträffa att det förväntade resultat inte blev vad du förväntade. Kandidater till Plastikkirurgi bör ha reella och realistiska förväntningar och tydligt förstå att resultaten bör vara realistiskt. Det är viktigt att du och läkaren är överens om vad läkaren kan göra och vad du förväntar dig. Om du är osäker över det förväntade resultaten, bör du söka en andra eller till och med tredje åsikt för att säkerställa att de kirurgiska resultaten är realistiskt.

Vid PPSI kommer alla oväntade resultat och komplikationer efter operation skall diskuteras mellan klienten, kirurgen och PPSI i syfte att lösa dessa frågor på ett tillfredsställande sätt för alla parter. Om det skulle behövas så kommer PPSI i de flesta fall utföra korrektiv kirurgi utan kostnad eller med reducerad kostnad för patienten. I andra fall, och särskilt när oväntade resultat inte förutses, och inte beror på fel av kirurgen eller PPSI, eller fall där kunden är missnöjd så sker en medling mellan parterna. PPSI har också en skiljedom och klinisk prövningsprocess som är till för att lösa tvister. Komplikationer och oväntade resultat är sällsynta och PPSI kirurger är fullt godkända och uppfyller licensavtal i Thailand och är specialister inom sitt område.

Slutligen eftersom vi på PPSI är övertygade om kvaliteten i de resultat vi levererar kan vi garantera våra tjänster genom att erbjuda en skriftlig garanti. I denna garanti ingår att ge berättigade kunder med retur flygbiljett, hotell och fri korrektiv operation och sjukhusvistelse.

Risk och Komplikationer

All kirurgi innebär risk och risk för påföljande komplikationer. Detsamma gäller om du skall sövas. Varje procedur har sina egna specifika risker och risk för komplikationer. I detta avsnitt diskuteras allmänna kirurgiska och narkos risker och komplikationer. 

För att minska risken måste du informera din kirurg om eventuella mediciner du tar och låt dem veta hela din sjukdomshistoria. Det ligger i ditt eget intresse att helt lämna ut all denna information till din kirurg.

Allmänna kirurgiska risker och komplikationer

Blodförlust

Blödning är normalt vid varje operation men är oftast minimal. Om det inträffar kraftig blödning kan det skapa stora svårigheter. Om detta inträffar under operation, kommer din plastikkirurg och anestesiolog vara medvetna om detta och korrigera genom transfusion eller medicinering. Om blödning uppstår efter operationen kan det samlas under huden och orsaka blåmärken viket kan kräva ytterligare operation. Du ska följa din kirurgs instruktioner efter operation för att minimera risken för postoperativa blödningar.

Blodpropp och djup ventrombos (DVT)

En blodpropp i en ven kan vara dödlig. Lång operationstid och generell anestesi ökar risken för en djup ventrombos. De kan uppstå som en följd av ett medicinskt tillstånd eller immobilisering (t.ex. återhämtning från operation). De är svåra att förutse. För att förhindra DVT efter operation ska du röra dig och inte stanna i en position för länge. Rör tex fötterna ofta. Patienter som har fettsugning i benen löper en högre risk. Kompressionsplagg minskar risken för DVT.

Blodtrycksfall

Viss blodtryckssänkningen är normalt under en operation. Däremot kan en plötslig minskning på grund av blodförlust leda till oregelbunden hjärtrytm och möjligen till en hjärtattack.

Infektion

Risken för infektion är liten och antibiotika minska denna risk dramatiskt. Om infektion trots det uppstår kan det vara mycket allvarligt. Människor som röker, ta steroider eller har vissa cirkulationsrubbningar löper en större risk. Ju längre din operation varar och ju mer blod du förlorar, desto mer ökar risken för en infektion.

Lösa Suturer

Om suturerna lossnar kan det leda till inre blödningar eller ett bråck. Sådana problem kan kräva ytterligare kirurgi.

Vävnadsdöd eller nekros

Kan följas av en infektion eller heamatoma och är mycket mer sannolikt bland rökare. Ytterligare kirurgi kanske behövs, huden excideras (opererades bort) och detta kan påverka den kosmetiska resultatet.

Asymmetri

Måttlig eller svår asymetri kan behöva en andra operation. Mild asymmetri är normalt.

Slow Healing

Vanligtvis förknippad med ålder, hudtyp, underlåtenhet att följa läkares råd eller faktorer som ligger utanför någons kontroll.

Domningar eller stickningar

Är ofta tillfälliga, men i vissa fall kan det inträffa permanent förlust av känsel. Detta beror på skada i sensoriska eller motoriska nerver. Vätska kan samlas under huden och kan uppstå efter bröstförstoring, fettsugning eller en bukplastik.

Keloid ärr

Keloid ärr är vanligare i populationer med mörkare hudtoner.

Komplikationer i samband med Anestesi/Sedering

Vissa patienter kan få allvarliga reaktioner på narkos eller bedövning som används under operation.

Patienter som har problem med hjärtat, lungsjukdom eller är överviktiga löper större risk för komplikationer på grund av anestesi.

Möjliga komplikationer

  • onormal hjärtrytm
  • luftvägsobstruktion
  • blodproppar
  • hjärnskador
  • död
  • hjärtattack
  • malign hypertermi
  • nervskador
  • stroke
  • tillfällig förlamning

Luftvägsobstruktion

Anestesi kan ibland irritera luftvägarna, vilket gör att stämbanden får spasm och detta kan blockera luftvägarna. Narkosläkaren kan då behöva operera för att tillförsäkra luftflödet.

Hjärnskador

Hjärnskador kan uppstå om blodcirkulationen är på farligt låga nivåer.

Malign hypertermi

Detta är en sällsynt komplikation där kroppstemperatur, blodtryck och hjärtfrekvens går till hyperaktiva nivåer. Om detta inte uppmäksammas och behandlas snabbt kan det leda till döden.

Tillfällig förlamning

Detta sker om muskelrelaxantia inte helt försvunnit efter operationen. Det är lätt att upptäcka och lätt att behandla.

Aspiration

Aspiration inträffar om du kräks (aspirerar) under operation och kräks in i lungorna. Aspiration kan ge lindriga obehag, och kan också leda till infektioner, kronisk hosta, ett hinder i lungorna eller lunginflammation

Allergiska reaktioner

Du kan ha råka ut för en allergisk reaktion som kan vara oförutsedd. Om du tidigare haft allergiska reaktioner mot några mediciner, bandage eller livsmedel kontakta din kirurg eller narkosläkare före operation.

Get Ready For Surgery

DU KAN OCKSÅ VARA INTRESSERAD AV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få uppdateringar och specialerbjudanden